REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MRKICKS.PL
(zwany dalej “Regulaminem”)

§ 1. Informacje o Sklepie Internetowym

Definicje:
Sklep internetowy, działa pod adresem http://www.mrkicks..pl i prowadzony jest przez Monika Kuś, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IT-GROUP Monika Kuś (43-300) ul. Krakowska 387/2, NIP 9372555087 – podmiot zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx] – dalej Sprzedawca

Dane kontaktowe Sprzedawcy:
numer telefonu: 500014839,
adres mailowy: store@mrkicks.pl

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1/ Klient – osoba fizyczna, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2/ Konsument – osoba fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego;
3/ Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 43(1) Kodeksu Cywilnego;
4/ Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
5/ Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży towarów w ramach Sklepu;
6/ Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.mrkicks.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
7/ Produkt – towar oferowany w Sklepie. Główne cechy Produktów są każdorazowo wskazane w opisie danego Produktu, znajdującym się w Sklepie
8/ Oferta – Warunki sprzedaży przez Sklep na rzecz Klienta, dostępne za pośrednictwem Systemu komunikacji, wybrane i zaakceptowane przez Klienta.
9/ System komunikacji – w zależności od użytego sposobu komunikacji oznacza portal internetowy należący do Mateusza Sikory, pocztę elektroniczną wskazaną przez Mateusza Sikorę oraz wszelkie inne formy komunikacji wykorzystywane przez Mateusza Sikorę do kontaktu z Klientem.
10/ Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową;
11/ Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
12/ Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§ 2. Strony

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie wyłącznie do sprzedaży Produktów oferowanych w sklepie. Regulamin nie ma zastosowania do zakupu towarów przez firmę IT-GROUP Monika Kuś (43-300) ul. Krakowska 387/2, NIP 9372555087 – warunki zakupu są wskazane szczegółowo w formularzu właściwym, który wypełnia się przy sprzedaży towaru przez kontrahenta na rzecz firmy IT-GROUP Monika Kuś (43-300) ul. Krakowska 387/2, NIP 9372555087 albo są ustalane indywidualnie.
2. Sprzedawca zapewnia możliwość Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Produktów na terytorium Polski tj. po przyjęciu Zamówienia, Kupujący otrzyma za pomocą Systemu Komunikacji informacje niezbędne do zalogowania się na stronie internetowej Sklepu.
3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest Klient, będący osobą fizyczną oraz Konsumentem. Zakupu towaru może dokonać wyłącznie osoba fizyczna w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową swoją lub innego podmiotu. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług na żądanie takiej osoby może zostać wystawiona faktura VAT na osobę fizyczną na warunkach wskazanych w przepisach prawa. Faktura może zostać wystawiona wyłącznie na dane wskazane przy złożeniu zamówienia. Późniejsza modyfikacja danych nie będzie uznawana za skuteczną.
4. Stroną oferującą Produkty poprzez Sklep jest Monika Kuś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IT-GROUP Monika Kuś (43-300) ul. Krakowska 387/2, NIP 9372555087
5. Sklep oferuje Produkty na rzecz Konsumentów, będących osobami fizycznymi.
6. Stan Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu określony jest w opisie każdego z Produktów oraz ukazany na zdjęciach obrazujących konkretny Produkt. Klient zdaje sobie sprawę, że oferowane Produkty mogą być używane.
7. Klient, rejestrując się w Sklepie (uzyskując Dostęp w rozumieniu § 3) oraz składając Zamówienie bez rejestracji, podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i zgadza się, na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę, zgodnie z przyjętymi zasadami zgodnie z RODO, dostępnymi pod następującym adresem: https://www.mrkicks.pl/polityka-prywatnosci/
8. Wraz z uzyskaniem Dostępu w rozumieniu § 3 do Sklepu oraz w toku składania Zamówienia bez rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), a w szczególności, na otrzymywanie informacji handlowych Sprzedawcy za pomocą poczty elektronicznej. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej zmieniając swoje dane w „Ustawieniach Mailingu” lub kontaktując się z administratorem Sklepu, wysyłając wiadomość e-mail na adres: store@mrkics.pl.

§ 3. Produkty, Dostęp

1. Realizacja Zamówień odbywa się z wykorzystaniem systemu Zamówień towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet lub z wykorzystaniem Systemu komunikacji.
2. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu mogą być składane bez rejestracji lub po uzyskaniu dostępu (zwanego dalej „Dostępem”) do Sklepu, przez co rozumie się wygenerowanie dla Klienta indywidualnego konta, loginu oraz hasła (ustalonego indywidualnie przez Klienta), za pomocą których Klient będzie mógł dokonywać Zamówień.
3. Z chwilą zwrócenia się o udzielenie Dostępu, a w razie składania Zamówienia bez rejestracji – z chwilą złożenia Zamówienia, Klient jednocześnie akceptuje niniejszy Regulamin.
4. Sprzedawca ma prawo cofnąć Klientowi przyznany Dostęp w przypadku, gdy Klient nie dokona żadnego zakupu w Sklepie w okresie kolejnych 365 dni lub zalega z płatnościami za Produkty dłużej niż 14 dni po terminie ich wymagalności. Cofnięcie Dostępu może mieć miejsce także wtedy, kiedy Klient prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Sprzedawcy.
5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego) i mają one charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu art. 556(1) § 1 pkt 2 Kodeksu Cywilnego.

§ 4. Ceny

1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep podawane są w polskich złotych (PLN).
2. Ceny podawane przez Sklep są cenami brutto. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
3. Sposób i termin zapłaty zostaną wskazane przy wypełnianiu przez Klienta formularza Zamówienia albo dokonaniu Zamówienia poprzez System komunikacji.

§ 5. Zamówienia

1. Warunkiem złożenia Zamówienia na Produkty prezentowane w Sklepie jest akceptacja Regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży oraz Regulaminu RODO i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.
2. Zamówienie złożone drogą elektroniczną stanowi akceptację warunków gwarancji/rękojmi opisanych w niniejszym Regulaminie.
3. Zamówienia w Sklepie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
4. Zamówienie jest złożone z chwilą wysłania go do Sklepu za pomocą formularza Zamówienia. Doręczenie Zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep. Wiadomość ta stanowi informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu.
5. Sklep rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji Zamówienia jest dostępność Produktu w Sklepie. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem Klient zostanie poinformowany o statusie Zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie dwóch (2) dni i powinien ustosunkować się do informacji Sklepu na temat przeszkód w realizacji jego Zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego Zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji Zamówienia.
6. Klient ma prawo do modyfikacji Zamówienia dopóki Sklep nie potwierdził możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji Zamówienia.
7. Sklep potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail) – dalej Potwierdzenie zamówienie: “Zamówienie potwierdzone, przechodzimy do realizacji twojego zamówienia”.
8. Zamówienia będą realizowane w czasie określonym, który jest widoczny po wyborze rozmiaru danego modelu produktu, jednak nie później niż w terminie 28 dni licząc od chwili Potwierdzenia Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji w przypadku opóźnień na które sprzedawca nie ma wpływu oraz w przypadku problemów z dostępnością danego towaru lub rozmiaru. W takim przypadku, Sprzedawca każdorazowo poinformuje klienta za pomocą wiadomości e-mail bądź telefonicznie o zaistniałej sytuacji wydłużenia czasu realizacji zamówienia.
9. Zamówienie może zostać anulowane, a Sprzedawcą może odstąpić od realizacji zamówienia, w całym okresie w którym następuje jego realizacja, czyli do 28 dni lub w przypadku przedłużenia realizacji do momentu zakończenia realizacji zamówienia.

§ 6. Płatność

1. Sklep akceptuje następujące sposoby płatności za Zamówienie:
a. GOTÓWKĄ bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy,
b. PRZELEWEM na rachunek bankowy Sprzedawcy na zasadzie przedpłaty lub – po indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą, zapłaty z odroczonym terminem płatności, jednakże nie później niż 14 dni od dnia dostawy.
c. PRZELEWEM za pośrednictwem podmiotu realizującego płatność on-line na zasadzie przedpłaty.
2. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności wskazanej w ust. 1 lit. b i c, niedokonanie zapłaty za Produkty w terminie 4 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, spowoduje jego anulowanie.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

§ 7. Realizacja

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w Zamówieniu, w wyniku których dostawa Produktu nie może zostać zrealizowana (w tym z uwagi na podanie nieprawidłowych danych), a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Produktu.
2. Mailing marketingowy może być realizowany przez Sprzedającego wyłącznie po uzyskaniu zgody Klienta na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. E-mailing może zawierać zarówno informacje, bezpośrednio dotyczące działalności Sklepu, jak i te z nim nie związane (np. życzenia).
3. Sklep internetowy używa ciasteczek (plików cookies) do obsługi sesji klienckich w Sklepie.
4. Właściciel Sklepu nie bierze odpowiedzialności za reklamy serwisów i usług, oferowanych przez podmioty trzecie, ewentualnie pojawiające się w serwisie Sklepu. Treści i opinie, wyrażane w Sklepie przez osoby odwiedzające go, pozostają ich własnością i Sklep nie bierze za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie identyfikuje się z nimi oraz wskazuje, że nie zawsze są one zgodne z poglądami i opiniami właściciela Sklepu.

§ 8. Odstąpienie od umowy

1.Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia:
a) od objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
b) w przypadku Zamówienia, które obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający zostanie poinformowany przez Konsumenta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu pierwotnego sposobu płatności lub przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w formularzu odstąpienia od umowy, bądź w korespondencji e-mail. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyboru formy zwrotu , w celu zachowania terminu zwrotu wpłaconych środków.
6. Jeżeli Sprzedający umożliwi Konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na stronie internetowej Sklepu – Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej Sklepu https://www.mrkicks.pl/zwroty, Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).
7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zobowiązany jest odesłać Produkt na adres siedziby Sprzedającego, tj.
MR KICKS Authentic Sneakers Store
ul. Miodowa 4
31-055 Kraków
Odesłanie powinno nastąpić niezwłocznie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Koszt odesłania ponosi Konsument.
8. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których Sklep nie zaproponował Konsumentowi, że odbierze rzeczy, w przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Prawo do odstąpienia od umowy Konsument może wykonać tylko w wypadku, gdy z dostarczonych towarów nie zostały zdjęte oryginalne metki oraz tzw. „plomba higieniczna” zapewniająca możliwość ponownej sprzedaży rzeczy, zgodnie z art. 38 pkt 5 Prawa konsumenckiego, na co Konsument niniejszym wyraża zgodę. Po jej zerwaniu Konsument może odstąpić od umowy tylko za wyraźną zgodą Sprzedającego.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje, stosownie do art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
12. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w całym okresie trwania realizacji zamówienia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

§ 9. Wsparcie techniczne oraz odpowiedzialność z tytułu niezgodności Produktu

1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości.
2. Problemy związane Produktami Klient powinien zgłaszać bezpośrednio do Sklepu drogą:
• Wiadomości e-mail na adres: store@mrkicks.pl.
• Telefonicznie na nr 500014839.
3. Kupujący przyjmuje do wiadomości oraz potwierdza, że stwierdzenie wad Produktu może wymagać och dostarczenia do siedziby Sprzedającego. W przypadku odmowy dostarczenia Produktu do siedziby Sprzedającego, Sprzedający może odstąpić od wszelkich działań naprawczych a Klient nie może dochodzić naprawienia jakiejkolwiek szkody.
4. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na Produkty oferowane w Sklepie.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkty bez wad, chyba że informacja o wadach Produktu została wskazana w opisie Produktu.
2. W razie stwierdzenia wad Produktów (innych niż wskazane w opisie Produktów), Konsument, może wnieść reklamację, zawierającą określenie wad Produktów oraz żądanie Konsumenta: na piśmie na adres:
• MR KICKS Authentic Sneaker Store, ul. Miodowa 4, 31-055 Kraków
• drogą mailową na adres store@mrkicks.pl.
• lub osobiście w siedzibie sklepu: MR KICKS Authentic Sneaker Store, ul. Miodowa 4, 31-055 Kraków
Reklamację uważa się za skutecznie złożoną w momencie doręczenia Sprzedawcy reklamacji. Wzór formularza zgłoszenia reklamacji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Sklep ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.
4. W razie uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie koszty poniesione przez niego w związku z Reklamacją. Jeżeli realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep. Klient zdaje sobie jednak sprawę, że Produkty oferowane w Sklepie często mają charakter unikatowy (tj. Sklep posiada jeden egzemplarz danego Produktu) a zatem wymiana produktu może być niemożliwa.
5. Do roszczeń przysługujących Klientowi będącemu konsumentem w związku z wadami zakupionych Produktów zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Jeżeli Sklep nie uznał reklamacji Klienta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym dla Sprzedawcy jest:
Inspekcja Handlowa
Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie
ul. Ujastek 1,
31-752 Kraków
Województwo małopolskie
www.krakow.wiih.gov.pl
e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl
7. Konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§ 11. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Sprzedającemu przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy z Klientem (skutecznego od chwili doręczenia oświadczenia o odstąpieniu za pomocą Systemu Komunikacji albo droga pocztową) w następujących przypadkach:
1. Zalegania przez Klienta z zapłatą jakiejkolwiek wymagalnej należności, przez okres dłuższy niż 7 dni;
2. powzięcia informacji o niewypłacalności Klienta;
3. istotnego naruszenia przez Klienta warunków Umowy i nie naprawienia powstałego naruszenia w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania przez Sprzedającego.
Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od dnia zajścia przyczyn uzasadniającej odstąpienie od Umowy.
3. Sklep uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu. Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sklep w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.
4. Sprzedający nie przystąpił ani nie zobowiązał się do stosowania kodeksu dobrych praktyk. Prawa i obowiązki stron Umowy reguluje umowa oraz niniejszy Regulamin.
5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo i rzeczowo sądy polskie.