FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

IT-GROUP Monika Kuś
ul. Krakowska 387/2
43-300 Bielsko-Biała
NIP 9372555087

Adres wysyłki
MR KICKS Authentic Sneakers Store
ul. Miodowa 4
31-055 Kraków

adres mailowy: store@mrkicks.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (dotyczy wyłącznie konsumentów)

Adresat: IT-GROUP Monika Kuś

Ja/My ………………………………………………….

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy:
1)………………………………………………………….

2)………………………………………………………….

3)………………………………………………………….

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)/paragonu/faktury VAT marża……………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)…………………………………………..

Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) …………………………………………………

Numer konta bankowego do zwrotu w przypadku innej opcji zwrotu niż zawarta forma płatności

…………………………………………………………………………….

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data………………………

Podpis

………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

PLIK PDF DO POBRANIA
Formularz_odstąpienia_od_umowy